dr hab. prof. SGH Jana PieriegudInżynier i ekonomista transportu. Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pracuje od 2001 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Interesuje się przyszłością rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych. Jest niezależną ekspertką kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce (NCBiR, NCN) i za granicą (m.in. Austrian Research Promotion Agency (FFG), Innovation and Network Executive Agency przy Komisji Europejskiej). W latach 2013–2015 uczestniczyła w pracach Transport Advisory Group w ramach Programu Horyzont 2020. Jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz rynkowych oraz ekspertyz z zakresu transportu i logistyki. Specjalizuje się w analizie rynków i konkurencji na potrzeby strategicznego wywiadu biznesowego. Jest autorką i współautorką ok. 150 publikacji, współredaktorką serii monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych, w tym „E-mobilność – wizje i scenariusze rozwoju” (Sopot 2017), „Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych” (Gdańsk 2016), „Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych” (Gdańsk 2015). Od wielu lat publikuje na łamach „Eurologistics”.